Μαθήματα Ειδίκευσης

Μαθήματα Ειδίκευσης

   *Το μάθημα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.
Ένας φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ένα αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης επιλεγμένων από τα Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών του διατμηματικού προγράμματος, και θα του εξασφαλίσουν τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος. Παρατίθεται πιο κάτω κατάλογος μαθημάτων ειδίκευσης που θα προσφέρονται σε βάθος χρόνου (δεν προσφέρονται όλα στο ίδιο εξάμηνο ή το ίδιο έτος). Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Σημειώνεται πως λόγω της μεγάλης και ποικίλης προσφοράς μαθημάτων μέσα στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος, οι φοιτητές μερικής φοίτησης καλούνται όπως έχουν υπόψη τους ότι ένας περιορισμένος αριθμός μαθημάτων προσφέρεται κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της ημέρας.

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ειδίκευσης Κοινού Κορμού (Υποχρεωτικά)

 • ΑΡΗ 538: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)
 • HMY 687 Κτιριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων(PV): Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (8 ECTS)*
 • ΜΜΚ 516: Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)*
 • ΠΟΛ 800: Research Methodology (8 ECTS)*
  (Υποχρεωτικό μόνο για φοίτηση στην κατεύθυνση M.Sc)
 • ΠΟΛ 700: Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία (1 ECTS)
 • ΠΟΛ 604: Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου Ι (8 ΕCTS)
 • ΠΟΛ 704: Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙ (8 ΕCTS)
 • ΠΟΛ 804: Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙΙ (8 ΕCTS)
 • ΠΟΛ 601: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο (1 ECTS)
 • ΠΟΛ 500: Αρχές Διεπιστημονικής Μηχανικής (1 ECTS)- Προπαρασκευαστικό

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ειδίκευσης - Επιλογής

 • ΑΡΗ 539: Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 549: Εξειδικευμένα Θέματα Πολεοδομίας (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 550: Ειδικό Θέματα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Κτηρίων και Συνόλων (8 ECTS)
 • ΗΜΥ 680: Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)*
 • ΗΜΥ 681: Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)*
 • ΗΜΥ 685: Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)*
 • ΗΜΥ 686: Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)*
 • MMK 512 Προχωρημένη Θερμοδυναμική για Μηχανικoύς (8 ECTS)*
 • ΜΜΚ 566: Advanced Semiconductor Materials and Nanodevices (8 ECTS)*
 • ΠΠΜ 580: Δυναμική της Ατμόσφαιρας και Διασπορά Αέριας Ρύπανσης (8 ECTS)
 • ΠΠΜ 586: Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον (8 ECTS)
 • ΠΠΜ 596: Marine and Wind Energy (8 ECTS)*
 • ΠΠΜ 598: Βιοτεχνολογική παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοενέγειας (8 ECTS)
 • ΠΟΛ 800: Research Methodology (8 ECTS)*
  (Επιλογής μόνο για φοίτηση στην κατεύθυνση M.Eng)

Αναλυτικές Περιγραφές Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ειδίκευσης

*Το μάθημα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

Στο παρόν τμήμα περιλαμβάνονται οι αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων ειδίκευσης. Διευκρινίζεται ότι για κάποια μαθήματα είναι αναμενόμενο μελλοντικά να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα και στις περιγραφές των μαθημάτων με σκοπό την παραπέρα βελτίωσή τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν μαθήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν προαπαιτούμενα, δηλαδή να έχουν επιτυχώς παρακολουθηθεί κάποια μαθήματα πριν την δυνατότητα εγγραφής σε συγκεκριμένο μάθημα προπτυχιακού επιπέδου πριν την δυνατότητα εγγραφής στο μεταπτυχιακό και είναι ευθύνη των φοιτητών να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προαπαιτήσεις για αυτό.

 

ΑΡΗ 538 - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει στη θεωρητική και εφαρμοσμένη εμβάθυνση των φοιτητών στο αντικείμενο του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων και στην ανάδειξη του ρόλου της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της κατασκευής και της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης ως προς την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών στο περιβάλλον. Καλύπτει ζητήματα Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, που αναφέρονται στη βελτίωση των συνθηκών ολικής άνεσης των χρηστών -θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης, ποιότητας αέρα- στο εσωτερικό του κτιριακού κελύφους, ζητήματα Ενεργειακού Σχεδιασμού που αναφέρονται στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιριακού κελύφους και ζητήματα Οικολογικής Δόμησης που αναφέρονται στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος του κτιρίου.
Περισσότερα

ΑΡΗ 539 Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας (8 ECTS)

Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές αρχές του ενεργειακού σχεδιασμού σύγχρονων κτηριακών κελυφών. Έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας, στις βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού (αερισμός, φωτισμός κλιματική προσαρμογή) καθώς και στην ένταξη τεχνικών συστημάτων και τεχνολογιών ΑΠΕ σε διπλοκέλυφες κτηριακές εφαρμογές. Στόχος είναι η εφαρμογή της σχεδιαστικής προσέγγισης με γνώμονα την ενέργεια, εμπλουτίζοντας το μορφολογικό αποτέλεσμα υψηλά αποδοτικών κτηριακών κελυφών.

Περισσότερα

ΑΡΗ 549 - Εξειδικευμένα Θέματα Πολεοδομίας (8 ECTS)

Οι θεματικές στο μάθημα καθορίζονται αναφορικά με εξελίξεις στο χώρο της χωροταξίας και σε σχέση με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του τμήματος. Το μελετητικό εργαστήρι καταπιάνεται με την διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών αειφόρου αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης πόλεων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η δομή του μαθήματος αποτελείται από προφορικές θεματικές παρουσιάσεις από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, την ανάλυση σχετικών αναφορών και παραδειγμάτων καλής πρακτικής, ασκήσεις στις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού και τελικά στην εκπόνηση χωροταξικής πρότασης, στην κλίμακα της γειτονιάς.

Περισσότερα

ΑΡΗ 550 - Ειδικό Θέματα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Κτηρίων και Συνόλων (8 ECTS)

Παρέχει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις καταγραφής και τεκμηρίωσης κτηρίων και συνόλων με τη χρήση συμβατικών και σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων. Εισάγει σε τεχνολογίες οι οποίες αναφέρονται σε ζητήματα καταγραφής της χωρικής οργάνωσης, της μορφολογίας και της κατασκευής κτηρίων και συνόλων αλλά και της 3Δ αναπαράστασης και τεκμηρίωσής τους στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον αναφέρεται στην καταγραφή και ανάλυση συνθηκών άνεσης και ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και στην καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων εξωτερικού περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων λειτουργίας ή/και τις ειδικές απαιτήσεις άνεσης των υπό εξέταση κτηρίων και περιλαμβάνει την ποσοτική καταγραφή και ανάλυση παραμέτρων καθορισμού συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης.

Περισσότερα

ΗΜΥ 680 - Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)*

Εισαγωγή στη διάταξη συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Μιγαδικά διανύσματα, μιγαδική ισχύς, συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα. Ανά μονάδα σύστημα. Μετασχηματιστές, ανά μονάδα μοντέλα ακολουθίας τριφασικών μετασχηματιστών, συνδεσμολογίες και μετατόπιση φάσης τριφασικών μετασχηματιστών. Μοντελοποίηση γραμμών μεταφοράς Λειτουργία γραμμών μεταφοράς σε σταθερή κατάσταση. Ροή φορτίου. Σχηματισμός πινάκων εμπέδησης και αγωγιμότητας ζυγών. Συμμετρικές συνιστώσες. Ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

Περισσότερα

ΗΜΥ 681 - Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)*

Βασικές αρχές της παραγωγής και του ελέγχου παραγωγής σε συστήματα ηλεκτρικής ισχύος.  Οικονομική κατανομή φορτίου, βέλτιστη ένταξη μονάδων, αυτόματη ρύθμιση παραγωγής. Επίλυση προβλημάτων μέσω δυναμικού και γραμμικού προγραμματισμού. Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες, προγραμματισμός καυσίμων, κόστος παραγωγής, έλεγχος παραγωγής, παρατηρησιμότητα, εκτίμηση κατάστασης, ροή φορτίου. Φιλελευθεροποίηση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερα

HMY 685 - Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)*

Οι εγκαταστάσεις συστημάτων δυναμικής ισχύος περιλαμβάνουν όλο τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών των συνιστώντων δομικών υλικών. Το υπό διδασκαλία μάθημα, στοχεύει να παρουσιάσει τον γενικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ισχύος, εστιάζοντας τόσο στις διατάξεις του συστήματος όσο και στα συνιστώντα του στοιχεία και υλικά. Παραθέτει συνεπώς μια επισκόπηση της κατασκευής, της λειτουργίας και των θερμικών ορίων των συστημάτων και των αποφάσεων απαραίτητων για την εκπόνηση βέλτιστων σχεδίων εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει να περιγράψει βασικές αρχές λειτουργίας του εξοπλισμού, και να περιγράψει τις ακόλουθες έννοιες: Εναέριες γραμμές μεταφοράς – κατασκευή και λειτουργία. Υπόγεια καλώδια ισχύος – κατασκευή και λειτουργία. Μετασχηματιστές ισχύος – κατασκευή και λειτουργία. Τεχνοοικονομική αξιολόγηση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

Περισσότερα

HMY 686 - Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικης Ισχύος (8 ECTS)*

Προαπαιτούμενο ΗΜΥ 685

Διάφορα γεγονότα και προκλήσεις του 21ου αιώνα καθώς και μελλοντικές προκλήσεις, απαιτούν λεπτομερής κατανόηση και ικανότητα μοντελοποίησης των λειτουργικών αρχών των βασικών εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ισχύος η μάθηση των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μηχανικούς ηλεκτρικής ισχύος. Το μάθημα αποτελείται από τις εξής αυτοτελείς εργαστηριακές ασκήσεις: Σχεδιασμός Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς και Παραμετρική Αξιολόγηση. Ανάλυση Επαγωγικής/Χωρητικής/Ωμικής σύζευξης σε παρακείμενες μεταλλικές υποδομές ως απότοκο της λειτουργίας Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και υπό συνθήκες σφαλμάτων. Υπολογισμός θερμικών ορίων και επαγώμενων τάσεων υπόγειων καλωδίων διαφόρων τύπων. Υπολογισμός κατανομής ηλεκτρικού επίπεδου σε μονωτικά υλικά υπογείων καλωδίων με τη χρήση μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων. Μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίηση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς του πυρήνα μετασχηματιστών ισχύος. Υπολογισμός απωλειών και κατανόηση επιπτώσεων στα δομικά στοιχεία μετασχηματιστών από εσφαλμένες λειτουργίες (με τη χρήση μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων). Τελική περιεκτική εργαστηριακή άσκηση με σκοπό την ανάλυση ενός πραγματικού συμβάντος, την κατανόηση της αιτίας πρόκλησης και την επίλυση αυτού.

Περισσότερα

HMY 687 Κτιριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων(PV) - Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (8 ECTS)*

Εισαγωγικό μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου για φωτοβολταϊκά στοιχεία ενσωματωμένα σε κτήρια (BIPV) στο ευρύτερο θέμα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (NZEB). Ανασκόπηση της τρέχουσας πολιτικής, οδηγιών, κανονισμών και στόχων για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Διαθέσιμα προηγμένα στοιχεία, τεχνολογίες, εργαλεία, συστήματα, τεχνικές και θεωρίες στη μοντελοποίηση ενός κτηρίου, για την επίτευξη του σχεδιασμού κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και ενσωματωμένων σε κτήρια φωτοβολταϊκών στοιχείων. Υπολογισμός του μεγέθους και του κόστους ενός συστήματος. Μελέτη έξυπνων συστημάτων για τη διαχείριση της ενέργειας και της ενσωμάτωσης των δικτύων: παρακολούθηση της κατανάλωσης, της παραγωγής από ΑΠΕ, και των περιβαλλοντικών συνθηκών και μελέτη περιπτώσεων έργων με έξυπνους μετρητές.

Περισσότερα

ΜΜΚ 512 -Προχωρημένη Θερμοδυναμική για Μηχανικούς (8 ECTS)*

Θερμοδυναμική ανάλυση τεχνολογικών συστημάτων με έμφαση στη συστηματική μεθοδολογία για εφαρμογή βασικών αρχών. Εισαγωγή στην ανάλυση διαθεσιμότητας. Θερμοδυναμική μιγμάτων αερίων και εφαρμογές στον κλιματισμό. Μοντέρνες υπολογιστικές εξισώσεις κατάστασης. Λογισμικά σχεδιασμού θερμοδυναμικών συστημάτων. Θερμοδυναμική βιολογικών συστημάτων. Εισαγωγή στη συμπιεστή ροή.

Περισσότερα

ΜΜΚ 516 - Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)*

Το ενεργειακό πρόβλημα: «κατανάλωση» και «πηγές» ενέργειας. Ορυκτοί πόροι και συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής: πυρηνική ενέργεια, καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και γαιάνθρακα. Ιστορική εξέλιξη των τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά και τοπικά. Τεχνολογίες ΑΠΕ: προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Μέθοδοι ανάλυσης και πρόλεξης δυναμικού και παραγωγής. Αιολικό δυναμικό, αιολικές μηχανές και απόδοση ανεμογεννητριών. Ηλιακή γεωμετρία και ηλιακό δυναμικό, ηλιο-θερμικά και φωτοβολταϊκά συστήματα. Παθητικά και ενεργητικά ηλιο-θερμικά συστήματα. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Υδροηλεκτρικές μονάδες. Συστήματα βιομάζας. Γεωθερμικό δυναμικό και τεχνολογίες αξιοποίησης. «Γαλάζια» ενεργειακά συστήματα: εκτίμηση δυναμικού, ενέργεια από θαλάσσια κύματα και ρεύματα. Υδρογόνο και κυψελίδες καυσίμου.
Περισσότερα

ΜΜΚ 566 - Advanced Semiconductor Materials and Nanodevices (8 ECTS)*

Introduction to semiconductors, Intrinsic, n-type and p-type; Carrier transport, Hall effect, resistivity, photoconductivity, The infinite quantum well, 3D DOS, Fermi Dirac Statistics, carrier concentration, law of mass action. Temperature dependence of carrier density, mobility, scattering mechanisms. Energy band diagrams, Fermi level and temperature dependence. The p-n junction in equilibrium, forward and reverse bias in the dark and light; The p-n junction photovoltaic device, open circuit voltage, short circuit current, efficiency, fill factor, I- V characteristic, fabrication of p-n junctions. Derivation of 2D and 1D DOS, quantum wells, wires and dots. Nanowires, VLS growth, axial and core-shell, nanowire device fabrication, nanowire solar cells.

Περισσότερα

ΠΠΜ 536 - Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (8 ECTS)

Βασικές αρχές ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, μεθοδολογία ενεργειακής ανάλυσης, δυσδιάστατη και τρισδιάστατη μόνιμη και μη μόνιμη μεταφορά θερμότητας στα δομικά υλικά και στοιχεία με θερμική αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία, ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, θερμομονωτικά υλικά, μέθοδοι προσομοίωσης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποιητικά, πρότυπα και κώδικες ενεργειακής απόδοσης σε Ευρώπη και Κύπρο, αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης, βέλτιστες τεχνολογίες ενεργειακού σχεδιασμού και απόδοσης, παθητική ψύξη και θέρμανση, case studies σε κτίρια (οικιστικά, γραφεία και εμπορικά, ιδρύματα και άλλα).

Περισσότερα

ΠΠΜ 580 - Δυναμική της Ατμόσφαιρας και Διασπορά Αέριας Ρύπανσης (8 ECTS)

Μετεωρολογία και Δομή της Ατμόσφαιρας. Μετεωρολογικά φαινόμενα ως συμβάντα Δυναμικής της Ατμόσφαιρας: καιρός-κλίμα-κλιματική αλλαγή, άνεμος, ανεμοστρόβιλος, βροχόπτωση, τυφώνες, επεισόδια σκόνης, φαινόμενο El Niño. Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Πηγές και Μηχανισμοί Διάχυσης. Τυρβώδεις ατμοσφαιρικές ροές. Πίδακες και ανωστικά πλούμια στην ατμόσφαιρα. Ατμοσφαιρική χημεία. Ερευνητικά και επιχειρησιακά μοντέλα προσομοίωσης διασποράς αέριας ρύπανσης.

Περισσότερα

ΠΠΜ 586 - Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον (8 ECTS)

Ολιστική προσέγγιση και οριζόντια σύνθεση βασικών πτυχών και σύγχρονων προκλήσεων στο σχεδιασμό αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος: κλιματική αλλαγή, αστική φυσική, ρύπανση του περιβάλλοντος, παγκόσμια ζήτηση ενέργειας, αειφόρα δομικά υλικά, ορθολογική χρήση νερού, διαχείριση αποβλήτων, τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών / εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η αντίληψη της ανθρώπινης άνεσης, η οικολογική ανάλυση αποτυπώματος, νομικό πλαίσιο, επιχειρησιακή διαχείριση και στρατηγικές. Παραδείγματα αειφόρων και μη πτυχών της τρέχουσας πρακτικής του σχεδιασμού δομημένου περιβάλλοντος. Πλαίσια διεθνούς πολιτικής που μπορεί να λειτουργήσουν ως οδηγοί αλλά και εμπόδια σε αειφόρους λύσεις

Περισσότερα

ΠΠΜ 596 - Θαλάσσια και Αιολική Ενέργεια (8 ECTS)*

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές με ενδιαφέρον για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με επίκεντρο την παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο και τα κύματα, ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις τεχνικές, περιβαλλοντικές και, σε μικρότερο βαθμό, οικονομικές και νομοθετικές προκλήσεις του τομέα. Συγκεκριμένα:     

 1. Εξετάζεται η φυσική διακύμανση των θαλάσσιων πηγών / πόρων ανανεώσιμης ενέργειας. 
 2. Εισάγονται οι βασικές αρχές της μετατροπής ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 3. Εισάγονται και αναλύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού των συστημάτων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο.
 4. Εξετάζονται οι περιβαλλοντικοί και οικονομική περιορισμοί της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο.
Περισσότερα

ΠΠΜ 598 -Βιοτεχνολογική Παραγωγή Βιοκαυσίμων και Βιοενέργειας (8 ECTS)

H βιοτεχνολογική παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοενέργειας εστιάζει στη χρήση αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας και καυσίμων με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των βασικών διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοαέριο, υδρογόνο, βιοαιθανόλη, βιο-ντίζελ) και βιοτεχνολογικής χρήσης των αποβλήτων προς αυτή την κατεύθυνση. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων και βιοενέργειας, καθώς και στους τρόπους αξιοποίησης αποβλήτων.

Περισσότερα

ΠΟΛ 500 - Διεπιστημονικής Μηχανικής (1 ECTS)

Υποχρεωτικό Προπαρασκευαστικό

Στόχος του μαθήματος η δημιουργία κοινού υποβάθρου στον κλάδο της Μηχανικής επιστήμης σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε οι φοιτητές/ριες  να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διεπιστημονικότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος ΕΤΑΣ και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές. Η συνολική διάρκεια του μαθήματος θα είναι 12 ώρες και θα προσφέρεται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Περισσότερα

ΠΟΛ 800 - Μεθοδολογία της Έρευνας (8 ECTS)*

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην ποιοτική και ποσοτική μεθοδολογία της έρευνας,  εξομοίωση του στις αρχές και την εφαρμογή βασικών μεθόδων συλλογής δεδομένων,    στατιστικής ανάλυσης, και οργάνωσης. Εισαγωγή στη πειραματική μεθοδολογία εργαστηρίου και πεδίου. Εισαγωγή στην υπολογιστική μεθοδολογία. Βασική ανάλυση λάθους και αβεβαιότητας. Απόκτηση εργαλείων για αποτελεσματική εκτέλεση και παρουσίαση  ολοκληρωμένης μεταπτυχιακής εργασίας, δημιοσίευσης ακαδημαικού περιοδικού, παρουσίασης πόστερ σε συνέδριο κτλ.

Περισσότερα
Scroll to Top