Μάστερ Μηχανικής (M.Eng)

Πρόγραμμα Μάστερ Επιστήμης
(Master of Engineering, M.Eng)

Για την απονομή πτυχίου Μάστερ M.Eng. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που συμπεριλαμβάνει και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας Προχωρημένης Εργασίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος Μάστερ Μηχανικής για φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (το θερινό εξάμηνο θεωρείται προαιρετικό και δεν λογίζεται ως επίσημο εξάμηνο του ΠΚ). Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για ολοκλήρωση του πτυχίου Μάστερ είναι τέσσερα χρόνια (8 εξάμηνα), όπως καθορίζεται από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι η Προχωρημένη Εργασία «Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου» ξεκινά μόνο κάθε Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται κάθε Ιούλιο.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στο πτυχίο Μάστερ M.Eng. απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 91 πιστωτικών μονάδων ECTS που να προέρχονται από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, σεμιναρίων και εργασίας ως ακολούθως:
Πρόγραμμα ECTS
- 5 Μαθήματα ειδίκευσης - Κοινού Κορμού (Υποχρεωτικά)
  • ΠΟΛ 500 Αρχές Διεπιστημονικής Μηχανικής (1 ECTS) - Προπαρασκευαστικό
  • ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)
  • HMY 687 Κτιριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων(PV): Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (8 ECTS)
  • MMK 516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)
  • ΠΠΜ 536 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (8 ECTS)
33
- Μαθήματα ειδίκευσης - επιλογής
  • 4 Μαθήματα επιλογής από τη λίστα μαθημάτων του προγράμματος
32
- Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου
24
- Μεταπτυχιακό Σεμινάριο
1
- Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία
1
Σύνολο

91

Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών Πτυχίου Μάστερ M.Eng.

Ο καθορισμός του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, έρευνας και παρακολούθησης σεμιναρίων για κάθε εξάμηνο θα γίνεται από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα ενδεικτικό παράδειγμα προγράμματος σπουδών πτυχίου Μάστερ M.Eng.
Παράδειγμα A: Ενδεικτικό πρόγραμμα M.Eng. με εισδοχή το Σεπτέμβριο
1ο εξάμηνο (χειμερινό) 2ο εξάμηνο (εαρινό)
ΜΜΚ 516 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΑΡΗ 538 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
ΠΠΜ 536 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΗΜΥ 687 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
Προχωρημένη εργασία Ι 8 ECTS Προχωρημένη εργασία ΙΙ 8 ECTS
Προπαρασκευαστικό1 1 ECTS 1 μάθημα επιλογής 8 ECTS
Μεταπτυχιακό σεμινάριο 1 ECTS Εμπλοκή με Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1 ECTS
Σύνολο 26 ECTS Σύνολο 33 ECTS
Θερινό εξάμηνο2 3ο εξάμηνο (χειμερινό)
Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8 ECTS 3 μαθήματα επιλογής 3x8 = 24 ECTS
Σύνολο 8 ECTS Σύνολο 24 ECTS
Παράδειγμα Β: Ενδεικτικό πρόγραμμα M.Eng. με εισδοχή τον Ιανουάριο
1ο εξάμηνο (εαρινό) 2ο εξάμηνο (χειμερινό)
ΑΡΗ 538 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΜΜΚ 516 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
ΗΜΥ 687 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΠΠΜ 536 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
1 μάθημα επιλογής 8 ECTS 1 μάθημα επιλογής 8 ECTS
Μεταπτυχιακό σεμινάριο 1 ECTS Προχωρημένη εργασία Ι 8 ECTS
Εμπλοκή με Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1 ECTS Προπαρασκευαστικό1 1 ECTS
Σύνολο 26 ECTS Σύνολο 33 ECTS
3ο εξάμηνο (εαρινό) Θερινό εξάμηνο2
2 μαθήματα επιλογής 2x8 = 16 ECTS Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8 ECTS
Προχωρημένη εργασία ΙΙ 8 ECTS
Σύνολο 24 ECTS Σύνολο 8 ECTS
1Για το υποχρεωτικό προπαρασκευαστικό μάθημα ΠΟΛ 500 οι φοιτητές θα ενημερώνονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του.
2Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου επιτρέπεται εγγραφή σε μαθήματα που δεν ξεπερνούν τα 15 ECTS.
Scroll to Top