Προφίλ

Γενικές Πληροφορίες

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΔΜΠ-ΕΤΑΣ) προσφέρει εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των Ενεργειακών Τεχνολογιών μέσα από το πλαίσιο του Αειφόρου Σχεδιασμού. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του μεταπτυχιακού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υποβάθρων και να συνεργαστούν με συμφοιτητές τους διαφορετικής επιστημονικής ειδικότητας για να αναπτυχθούν συνέργειες και συμπληρωματικότητες για επίτευξη κοινών στόχων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν έτσι να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και διεπιστημονική κατάρτιση σε μια τόσο πολυσχιδή θεματική περιοχή όπως αυτή της Ενέργειας.

Σκοπιμότητα και Στόχοι

Βασικοί στόχοι του ΔΜΠ-ΕΤΑΣ της Πολυτεχνικής Σχολής είναι:
  • η κατάλληλη προετοιμασία απόφοιτων μηχανικών-επιστημόνων ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις και απαιτήσεις τόσο στον τόπο μας όσο και διεθνώς, και
  • η απόκτηση μιας ενοποιημένης διεπιστημονικής κατάρτισης και κατανόησης ενός εύρους ενεργειακών θεμάτων και ειδικότερα ενεργειακών τεχνολογιών, που δεν μπορούν πια παρά να προσεγγίζονται μέσα από το πλαίσιο του αειφόρου σχεδιασμού.

Μέσα από την πολύπλευρη επιμόρφωση που προσφέρεται στους φοιτητές, η ίδια η έννοια της Ενέργειας καθώς και οι τρόποι διανομής και αξιοποίησης της μελετώνται με τρόπο που να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την αειφορία και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές/τριες να εργαστούν ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας για την εκπόνηση ενός σύνθετου έργου μεγάλης κλίμακας που θα απαιτεί συνεργασίες πολλαπλών ειδικοτήτων, αντανακλώντας το υπόβαθρο των τεσσάρων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ένα κοινό υπόβαθρο αναγκαίο για την υλοποίηση έργων σε πραγματικές συνθήκες, στο οποίο είναι αναγκαία η γνώση βασικών αρχών που άπτονται όλων των ειδικοτήτων. Περαιτέρω, καλλιεργείται η αντίληψη της ομαδικότητας και της ολιστικής αντιμετώπισης ενός έργου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι μέγιστες δυνατές συνέργειες στον αειφόρο σχεδιασμό και την ενεργειακή απόδοση.

Συνεργαζόμενα Τμήματα

Το ΔΜΠ-ΕΤΑΣ προσφέρεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2010. Στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου (με αλφαβητική σειρά):

η συμμετοχή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της ανασκόπησης και αξιολόγησης της χρονικά ευρύτερης έννοιας της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον. Συγκεκριμένα μαθήματα τεχνολογικής έμφασης προσφέρουν τεχνογνωσία σε συναφή θέματα ενοποιημένου και περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων σε διάφορες οικοδομικές κλίμακες, από τη γενικότερη κτιριακή κλίμακα μέχρι και την κατασκευαστική λεπτομέρεια.

το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ασχολείται με την έρευνα, διδασκαλία και τεχνολογική ανάπτυξη σε κρίσιμους τομείς των τεχνολογιών ενέργειας και του σχεδιασμού συστημάτων ενέργειας, με κύρια έμφαση στην αποδοτικότητα, βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην μελέτη και έρευνα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένταξη τους στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προσφέρει την δυνατότητα σε άτομα, που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με ‘πράσινα’ συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας, να εμβαθύνουν σε βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις καθώς επίσης να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προσφέρει μέσω του διατμηματικού αυτού προγράμματος τη δυνατότητα για έρευνα και εκπαίδευση με στόχο τη μετάβαση του παρόντος ενεργοβόρου κτιριακού περιβάλλοντος σε ένα αειφόρο κτιριακό περιβάλλον βασισμένο σε συνδυασμούς υψηλής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενεργείας, για βέλτιστη ανθρώπινη άνεση και περιβαλλοντική προστασία.

Scroll to Top