Μάστερ Επιστήμης (M.Sc)

Πρόγραμμα Μάστερ Επιστήμης
(Master of Science, M.Sc)

Για την απονομή πτυχίου Μάστερ M.Sc. απαιτείται η επιτυχής εκπλήρωση του προγράμματος σπουδών συμπεριλαμβανομένων της Έρευνας Διατριβής και της Προχωρημένης Εργασίας, όπως περιγράφονται λεπτομερώς πιο κάτω. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος Μάστερ M.Sc. για φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (το θερινό εξάμηνο θεωρείται προαιρετικό και δεν λογίζεται ως επίσημο εξάμηνο του ΠΚ). Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για ολοκλήρωση του πτυχίου Μάστερ M.Sc. είναι τέσσερα χρόνια (8 εξάμηνο), όπως καθορίζεται από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι η Προχωρημένη Εργασία «Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου» ξεκινά μόνο κάθε Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται κάθε Ιούλιο.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στο πτυχίο Μάστερ M.Sc. απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστο 115 πιστωτικών μονάδων ECTS που να προέρχονται από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, σεμιναρίων, προχωρημένης εργασίας και έρευνας διατριβής ως ακολούθως:
Πρόγραμμα ECTS
- 6 Μαθήματα ειδίκευσης - Κοινού Κορμού ( Υποχρεωτικά)
  • ΠΟΛ 500 Αρχές Διεπιστημονικής Μηχανικής (1 ECTS) - Προπαρασκευαστικό
  • ΠΟΛ 800 Μεθοδολογία της Έρευνας (8 ECTS)
  • ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)
  • HMY 687 Κτιριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων(PV): Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (8 ECTS)
  • MMK 516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)
  • ΠΠΜ 536 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (8 ECTS)
31
- Μαθήματα ειδίκευσης - (επιλογής)
  • 1 Μάθημα επιλογής από τη λίστα μαθημάτων του προγράμματος
8
- Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου
24
- Μεταπτυχιακό Σεμινάριο
1
- Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία
1
- Έρευνα Διατριβής Μάστερ
40
Σύνολο

115

Διατριβή Πτυχίου Μάστερ M.Sc.

Για το πτυχίο Μάστερ M.Sc. απαιτείται η εκπόνηση ατομικής διατριβής. Το θέμα της έρευνας του φοιτητή επιλέγεται σε συνεννόηση με τον ερευνητικό του σύμβουλο κατά προτίμηση πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου φοίτησης. Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς στη Διατμηματική επιτροπή μια μονοσέλιδη περίληψη της διατριβής επεξηγώντας τη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, το αργότερο ένα εξάμηνο πριν από την υποστήριξή της. Όταν ολοκληρωθεί η διατριβή, ο φοιτητής πρέπει να την παρουσιάσει σε ανοικτό ακροατήριο, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον σύμβουλο εργασίας ως επί κεφαλής της επιτροπής και ένα (τουλάχιστο) ακαδημαϊκό μέλος από άλλο τμήμα του διατμηματικού προγράμματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να επιλεχθούν με βάση τις ικανότητες τους ώστε να μπορούν να υποβοηθήσουν στην εργασία του φοιτητή. Εφόσον η υποστήριξη της έρευνας είναι ικανοποιητική, η εξεταστική επιτροπή κρίνει την επιτυχή ολοκλήρωση της. Η Διατριβή βαθμολογείται με βαθμό, ΑΡΙΣΤΑ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΚΑΛΩΣ. Οι φοιτητές που εκπονούν διατριβή, θα πρέπει με την ολοκλήρωση της, να παραδίδουν στην κεντρική γραμματεία του ΕΤΑΣ: 1) έντυπο αντίγραφο της διατριβής τους και 2) CD που να περιλαμβάνει την διατριβή τους σε μορφή PDF καθώς επίσης και το graphical abstract.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Πτυχίου Μάστερ M.Sc.

Ο καθορισμός του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, έρευνας και παρακολούθησης σεμιναρίων για κάθε εξάμηνο θα γίνεται από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του. Ενδεικτικά παραδείγματα προγραμμάτων σπουδών πτυχίου Μάστερ Επιστήμης παρουσιάζονται πιο κάτω, ένα με εισδοχή το Σεπτέμβριο και ένα για εισδοχή τον Ιανουάριο, δεδομένου ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι πλήρους φοίτησης.
Παράδειγμα A: Ενδεικτικό πρόγραμμα M.Sc. με εισδοχή κατά το Σεπτέμβριο
1ο εξάμηνο (χειμερινό) 2ο εξάμηνο (εαρινό) Θερινό εξάμηνο2
ΜΜΚ 516 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΑΡΗ 538 (υποχρεωτικό) 8 ECTS Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8 ECTS
ΠΠΜ 536 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΗΜΥ 687 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
ΠΟΛ 800 (υποχρεωτικό) 8 ECTS Μεταπτυχιακό σεμινάριο 1 ECTS
Προχωρημένη εργασία Ι 8 ECTS Προχωρημένη εργασία ΙΙ 8 ECTS
Προπαρασκευαστικό1 1 ECTS Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1 ECTS
Σύνολο 33 ECTS Σύνολο 26 ECTS Σύνολο 8 ECTS
3ο εξάμηνο (χειμερινό) 4ο εξάμηνο (εαρινό)
1 μάθημα επιλογής 8 ECTS Έρευνα Διατριβής Μάστερ ΙΙI 8 ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ I 8 ECTS Έρευνα Διατριβής Μάστερ ΙV 8 ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ ΙI 8 ECTS Έρευνα Διατριβής Μάστερ V 8 ECTS
Σύνολο 24 ECTS Σύνολο 24 ECTS
Παράδειγμα Β: Ενδεικτικό πρόγραμμα M.Sc. με εισδοχή κατά τον Ιανουάριο
1ο εξάμηνο (εαρινό) Θερινό εξάμηνο2 (N/A) 2ο εξάμηνο (χειμερινό)
ΑΡΗ 538 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΜΜΚ 516 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
ΗΜΥ 687 (υποχρεωτικό) 8 ECTS ΠΠΜ 536 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
1 μάθημα επιλογής 8 ECTS ΠΟΛ 800 (υποχρεωτικό) 8 ECTS
Μεταπτυχιακό σεμινάριο 1 ECTS Προχωρημένη εργασία Ι 8 ECTS
Εμπλοκή με Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1 ECTS Προπαρασκευαστικό1 1 ECTS
Σύνολο 26 ECTS Σύνολο 33 ECTS
3ο εξάμηνο (εαρινό) Θερινό εξάμηνο² 4ο εξάμηνο (χειμερινό)
Έρευνα Διατριβής Μάστερ Ι 8 ECTS Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8 ECTS Έρευνα Διατριβής Μάστερ ΙΙΙ 8 ECTS
Έρευνα Διατριβής Μάστερ ΙI 8 ECTS Έρευνα Διατριβής Μάστερ II 8 ECTS
Προχωρημένη εργασία ΙI 8 ECTS Έρευνα Διατριβής Μάστερ V 8 ECTS
Σύνολο 24 ECTS Σύνολο 8 ECTS Σύνολο 24 ECTS
1Για το υποχρεωτικό προπαρασκευατστικό μάθημα ΠΟΛ 500 οι φοιτητές θα ενημερώνονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους γιια τις ημερομηνίες διεξαγωγής του.
2Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου επιτρέπεται εγγραφή σε μαθήματα που δεν ξεπερνούν τα 15 ECTS.
Scroll to Top