Έρευνα Διατριβής

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣΤΕΡ Μ.Sc. (40 ΠΜ)

Οι φοιτητές που εκπονούν διατριβή, θα πρέπει με την ολοκλήρωση της, να παραδίδουν στην κεντρική γραμματεία του ΕΤΑΣ: 1) έντυπο αντίγραφο της διατριβής τους και 2) CD που να περιλαμβάνει την διατριβή τους σε μορφή PDF καθώς επίσης και το graphical abstract.

ΠΟΛ 718 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. Ι ( 8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

Περισσότερα

ΠΟΛ 719 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙΙ (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

Περισσότερα

ΠΟΛ 720 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙΙΙ (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

Περισσότερα

ΠΟΛ 721 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. ΙV (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)
Περισσότερα

ΠΟΛ 722 Έρευνα Διατριβής Μάστερ M.Sc. V (8 ECTS)

Μεταπτυχιακή έρευνα που οδηγεί στην ολοκλήρωση και υποστήριξη διατριβής Μάστερ M.Sc. (η εγγραφή να γίνει στο ακροατήριο του καθηγητή που  επιβλέπει την διατριβή)

Περισσότερα
Scroll to Top