Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Μαθήματα γενικής επιλογής αποτελούν οποιαδήποτε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται είτε εντός της Σχολής είτε εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τους Κανόνες της Σχολής Μεταπτυχιακών σπουδών, είναι δυνατόν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αντικαταστήσουν ένα μάθημα γενικής επιλογής (που αντιστοιχεί σε 8 ECTS), με έως και δύο μαθήματα προχωρημένου προπτυχιακού επιπέδου. Ο κατάλογος των προχωρημένων προπτυχιακών μαθημάτων που θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά για μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης στο ΔΜΠ-ΕΤΑΣ παρατίθεται πιο κάτω. Να σημειωθεί ότι οι μονάδες ECTS για το κάθε προπτυχιακό μάθημα μπορεί να διαφέρουν και ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον πιστωτικές μονάδες ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ΔΜΠ-ΕΤΑΣ. Επίσης, νοείται ότι δεν επιτρέπεται η πίστωση προχωρημένων προπτυχιακών μαθημάτων σε φοιτητές που έχουν πτυχίο από τον ίδιο κλάδο σπουδών και έχουν ήδη παρακολουθήσει μάθημα αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Κατάλογος Προπτυχιακών Μαθημάτων Γενικής Επιλογής

  • ΑΡΗ 412: Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία Οικολογίας (5 ECTS)
  • ΗΜΥ 340: Μηχανική Ηλεκτρικής Ενέργειας (6 ECTS)
  • ΗΜΥ 447: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Φωτοβολταϊκά (6 ECTS)
  • ΠΠΜ 483: Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος (5 ECTS)

8.1. Αναλυτικές Περιγραφές Μαθημάτων Γενικής Επιλογής Προπτυχιακού Επιπέδου

ΑΡΗ 412 - Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας (5 ECTS)

Ιστορική αναδρομή σε διάφορες αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον, που επηρέασαν την αρχιτεκτονική σκέψη και δημιουργία. Έμφαση σε ανησυχίες του 20ού και του 21ου αιώνα για περιβαλλοντισμό και αειφορία, και οι θεωρητικές διαστάσεις τους.

Περισσότερα

ΗΜΥ 340 - Μηχανική Hλεκτρικής Iσχύος (6 ECTS)

Βασικές αρχές συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Μαγνητικά κυκλώματα, μετασχηματιστές και επαγωγής με τα ισοδύναμα κυκλώματά τους. Παραγωγή, μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήματα τριφασικού εναλλασσόμενου και σταθερού ρεύματος. Θεμελιώδεις αρχές μετατροπής ηλεκτρομηχανικής ενέργειας. Ημιαγωγοί ισχύος: βασικές συσκευές και εφαρμογές σε κυκλώματα. Μετατροπέας DC/DC. Buck, boost, buck-boost και τα παράγωγά τους, βασικές αρχές λειτουργίας και κριτήρια σχεδιασμού. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος: έλεγχος φάσης SCR, αντιστροφείς. Συστήματα αδιάκοπης παροχής ενέργειας (UPS)

Περισσότερα

ΗΜΥ 447 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά (6 ECTS)

Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στην μετατροπή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Κυπριακά δεδομένα και προοπτικές. Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία φωτοβολταϊκών και στην ανάπτυξη τους. Σημερινά δεδομένα, τεχνολογία, πολιτική και αγορά. Ηλιακή Ακτινοβολία. Ιδιότητες ημιαγωγών. Βασικές Εξισώσεις φυσικής συσκευών. Δίοδος P-N και ηλιακό κύτταρο από πυρίτιο. Όρια, απώλειες, και μετρήσεις αποδοτικότητας. Φυσική των φωτοβολταϊκών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των βασικών λειτουργιών, σχεδιασμός και τεχνολογία, απόδοση συστημάτων μεμονωμένων ηλιακών κυττάρων και συστημάτων ηλιακών κυττάρων.
Περισσότερα

ΜΜΚ 217 - Μεταφορά Θερμότητας (5 ECTS)

Θερμική διαστολή και συντελεστές αγωγιμότητας και διάχυσης. Μηχανισμοί Μεταφοράς Θερμότητας. Ηλεκτρικό ανάλογο, θερμικές αντιστάσεις, ισοδύναμα θερμικά κυκλώματα. Μόνιμη αγωγή με ή χωρίς εσωτερικές θερμικές πηγές, αναλυτικές λύσεις σε επίπεδους τοίχους, κυλίνδρους και σφαίρες. Μόνιμη αγωγή σε δύο διαστάσεις, συντελεστές μορφής και, αριθμητικές λύσεις. Μεταφορά Θερμότητας από πτερύγια. Μεταβατική μεταφορά θερμότητας. Διαστατική ανάλυση. Μέθοδος ολοκληρωτικού συστήματος. Εξαναγκασμένη και φυσική συναγωγή. Βρασμός και συμπύκνωση, εναλλάκτες θερμότητας. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Μέτρηση θερμικής αγωγιμότητας. 2. Μέτρηση συντελεστή αφετικότητας. 3. Θερμική ακτινοβολία με την απόσταση. 4. Υπολογιστική άσκηση σε MatLab. 5. Υπολογιστική άσκηση σε SolidWorks.

Περισσότερα

ΠΠΜ 483 - Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος (5 ECTS)

Ανάπτυξη και θεμελιώδης κατανόηση των Γενικών Μηχανισμών Μεταφοράς Ρύπων (μετατόπιση, διάχυση και διασπορά) στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Γκαουσιανά Μοντέλα Πλουμίων, διάχυση κατά Lagrange, διασπορά Taylor. Ανάπτυξη της εκτίμησης εξασφάλισης της ποιότητας του αέρα, του νερού και εδάφους και βασική κατανόηση των πτυχών του Σχετικού Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Μεταφορά Θερμότητας και βασικές Θεωρήσεις στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτηρίων.
 
Περισσότερα
Scroll to Top