Εισδοχή

Εισδοχή

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον ισοδύναμο πανεπιστημιακού πτυχίου (B.Sc.) σε σχετικό τομέα επιστήμης ή μηχανικής το οποίο να είναι αναγνωρισμένο. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν επίσημη αίτηση σε ένα ή περισσότερα Τμήματα, μέσω της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών (δύο φορές κάθε έτος). Οι αιτήσεις αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Τμήματος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Η επιλογή φοιτητών βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

·   Ποιότητα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας του/της υποψηφίου τόσο σε βάθος όσο και σε εύρος, και προηγούμενα επιτεύγματα στις Προπτυχιακές ή Μεταπτυχιακές του/της σπουδές

·   Ενδείξεις της ικανότητας εφαρμογής υφιστάμενων τεχνολογιών καθώς και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στον προτεινόμενο τομέα σπουδών

Επιπλέον, για την εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών Πρόγραμμα Μάστερ Επιστήμης MSc, οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες πρέπει να παρέχουν ενδείξεις της ικανότητας τους για πρωτότυπη και καινοτόμα έρευνα στον προτεινόμενο τομέα σπουδών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές/τριες θα τυγχάνουν επαρκούς και κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Το συμβουλευτικό πρόγραμμα εκπληρώνεται από:

·   Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Με την εισδοχή στο πρόγραμμα και πριν την πρώτη μέρα εγγραφής, σε κάθε φοιτητή καθορίζεται, ή επιλέγεται από τον/την ίδιο/α, προσωρινός ακαδημαϊκός σύμβουλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του διατμηματικού προγράμματος. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος συναντάται με τον φοιτητή πριν την πρώτη εγγραφή για σχεδιασμό του πρώτου εξαμήνου σπουδών, βοηθά το φοιτητή στην κατάλληλη επιλογή μαθημάτων και παρακολουθεί την ακαδημαϊκή του πρόοδο για το υπόλοιπο των σπουδών του.

·   Ερευνητικός Σύμβουλος: (αφορά μόνο τους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα Μάστερ Επιστήμης MSc). Για την εκπόνηση της ερευνητικής του/της διατριβής, ο φοιτητής πρέπει να καθορίσει ένα μόνιμο σύμβουλο εργασίας που αποδέχεται να αναλάβει και τον ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου. Ο ερευνητικός σύμβουλος μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε Τμήμα της Σχολής, ανεξάρτητα από το οικείο τμήμα του φοιτητή. Σε συνεργασία με τον ερευνητικό σύμβουλο, θα συμφωνηθεί ένα κατάλληλο θέμα διατριβής όπως και το υπόλοιπο σχέδιο σπουδών του φοιτητή. Μετά από υποβολή και έγκριση της πρότασης διατριβής, ο φοιτητής, σε συνεργασία με τον ερευνητικό σύμβουλο διατριβής, πρέπει να σχηματίσουν την επιτροπή διατριβής.

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποστηρίζει πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω θέσεων βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τις διδακτικές ανάγκες κάθε Τμήματος.


Υπάρχουν, επίσης, επιπρόσθετες ευκαιρίες για χρηματοδότηση, για τις οποίες οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται από το Γραφείο Σταδιοδρομίας. Αριθμός φοιτητών μπορεί επίσης να υποστηριχθεί οικονομικά μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Στους φοιτητές/τριες που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος του Μάστερ από το τμήμα στο οποίο γίνεται δεκτός/ή. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό έχει αναπτυχθεί βάσει του συστήματος ECTS, αφού πρώτα εκτιμήθηκε ο επιμέρους φόρτος εργασίας για κάθε δραστηριότητα του κάθε μαθήματος και συνυπολογίστηκαν ώστε να καθοριστούν οι συνολικές πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος. Κάθε πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25-30 ωρών.

Ο τρόπος υπολογισμού των πιστωτικών μονάδων για κάθε προσφερόμενο μάθημα μπορεί να περιγραφεί με το ακόλουθο  παράδειγμα. Αν οι φοιτητές επιλέξουν το μάθημα ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, ο απαιτούμενος εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας περιλαμβάνει: 3 ώρες διδασκαλίας συμπερι-λαμβανομένων ασκήσεων, καμία ώρα εργαστήριο και 12 ώρες κατ΄ οίκον εργασία. Άρα, συνολικά σε ένα εξάμηνο, με 13 εβδομάδες διδασκαλίας, και 1 εβδομάδα μελέτης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις, απαιτούνται:
 
  • Διδασκαλία         : 3 x 13                    =  39 ώρες
  • Εργαστήριο          : 0 x 13                   =  0 ώρες
  • Προετοιμασία     : 12 x 13 + 12 x 1       = 168 ώρες
     
Επομένως, ο συνολικός φόρτος εργασίας για αυτό το μάθημα είναι: 39 + 168 = 207 ώρες. Επομένως, το συγκεκριμένο μάθημα έχει φόρτο 8 π.μ. ECTS.
 
 
 
 
 
Scroll to Top